Konkurs pt. „AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA”

Celem konkursu jest wyłonienie logotypu oraz hasła promującego aktywność obywatelską rozumianą, jako inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz dobra swojego, bliskich, znajomych, sąsiadów i otoczenia.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów i uczennice z klas od I do VIII dwóch krakowskich szkół, w tym Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego i Szkoły Podstawowej Nr 51 im. S. Wyspiańskiego oraz członków społeczności lokalnej, przez co rozumieć należy bliskich, znajomych, absolwentów i sąsiadów obu Szkół.

 Konkurs realizowany będzie w trzech etapach:

I ETAP
Od 20 lutego 2020 roku do dnia 20 marca 2020 roku włącznie.

Wykonanie i dostarczenie pracy konkursowej oraz pisemnego oświadczenia Uczestnika, a w przypadku Uczestnika małoletniego – oświadczenia Jego opiekuna prawnego (np. rodzica), do dnia 20 marca 2020 roku:
1) osobiście do Sekretariatu Szkoły Podstawowej w godzinach jego funkcjonowania (odpowiednio do SP Nr 7 lub SP Nr 51). O dochowaniu terminu decyduje data wpływu pracy konkursowej do Sekretariatu Szkoły;
2) pocztą na adres:
– Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Władysława Spasowskiego 8, 31-139 Kraków (z dopiskiem „Konkurs – Aktywność Obywatelska w SP Nr 7”);
– Szkoła Podstawowa Nr 51, ul. Stawowa 179, 31-346 Kraków (z dopiskiem „Konkurs – Aktywność Obywatelska w SP Nr 51”). O dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
3) e-mailowo do godz. 23:59 w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora – kontakt@kyrdybanek.com – wpisując w tytule wiadomości odpowiednio „Konkurs – Aktywność Obywatelska w SP Nr 7” lub „Konkurs – Aktywność Obywatelska w SP Nr 51”.

Wzór oświadczenia Uczestnika, w wersji dla pełnoletnich i małoletnich Uczestników konkursu, jest do pobrania na końcu ogłoszenia o Konkursie.

Prace niezawierające oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie zostaną uwzględnione w trakcie rozpatrywania prac przez Komisję Konkursową.

 Zgłoszenie prac do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację warunków Regulaminu (Regulamin Konkursu jest do pobrania na końcu ogłoszenia o Konkursie).

II ETAP
Od 1 kwietnia 2020 roku do dnia 8 maja 2020 roku do godz. 23:59.

Wśród dostarczonych i nadesłanych prac Komicja Konkursowa wyłoni po 8 (osiem) w każdej Szkole. W celu wyłonienia najciekawszych oraz najtrafniejszych Haseł oraz Logotypów, wybrane przez Komisję Konkursową pracę, podlegać będą głosowaniu. W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy członkowie społeczności szkolnych i lokalnych.

Głosowanie odbywać będzie się w dwóch formach:
1) Fizycznie w Szkołach w trakcie warsztatów w ramach Projektu „Działam, więc jestem – Obywatelskość Dzieci i Młodzieży”, na przygotowanych przez Organizatora formularzach;
2) Elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Organizatora http://kurdybanek.com.

Wybór zwycięskich Haseł i Logotypów dokonany zostanie w 4 następujących kategoriach wiekowych:
– Kategoria I: klasy od I do III bądź dzieci w wieku do lat 10 ze społeczności lokalnej;
– Kategoria II: klasy od IV do VI bądź dzieci i młodzież w wieku od 11 do 13 lat ze społeczności lokalnej;
– Kategoria III: klasy od VII do VIII bądź młodzież w wieku od 14 do 15 lat;
– Kategoria IV: członkowie społeczności lokalnej w wieku od lat 16 i wyżej.

Prace wyłonione do głosowaniu, na czas ich oceny, zostaną poddane anonimizacji. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia Logotypu i Hasła pochodzących od różnych Uczestników, stosownie do głosowania Komisji Konkursowej i poddaniu pod głosowanie tak przygotowanego zestawienia.

III ETAP
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 14 maja 2020 roku.

Wyniki Konkursu opublikowane będą na stronie internetowej Fundacji Kurdybanek: http://kurdybanek.com oraz jego profilu w mediach społecznościowych pod adresem: https://www.facebook.com/DzialamWiecJestem/.

Zwycięskie Logotypy i Hasła, które uzyskają najwięcej głosów w swojej kategorii wiekowej, zostaną zamieszczone na workach (plecakach), które kolejno rozdysponowane zostaną między wszystkimi uczniami i uczennicami Szkół.

WYMOGI WZGLĘDEM PRAC KONKURSOWYCH
(zgodnie z Regulaminem Konkursu)

– Prace wykonane na konkurs (Logotyp i/lub Hasło) powinny koncentrować się na idei Aktywności Obywatelskiej.
– Kryteriami oceny prac przez Komisję Konkursową będą: samodzielność wykonania pracy, kreatywność, walory artystyczne oraz zgodność i oryginalne podejście do tematu Konkursu, pobudzanie pozytywnych emocji, jak również czytelność i łatwość zapamiętania Logotypu/Hasła.
– Praca może zostać wykonana dowolną płaską techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, farby akwarelowe, kolaż, itp.), w tym także w formie elektronicznej – w formacie A4 (210 mm x 297 mm).
– Praca konkursowa musi zostać przygotowana samodzielnie przez Uczestnika.
– Każdy z Uczestników może przekazać do Konkursu dowolną ilość prac, przy zachowaniu wymogów zgłoszenia.

Konkurs pt. „AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA” organizowany jest w ramach Projektu „Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży” przez Fundację Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 7 im. Wojska Polskiego oraz Szkołą Podstawową Nr 51 im. S. Wyspiańskiego w Krakowie. Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

To top