Statut

STATUT FUNDACJI INICJATYW TWÓRCZYCH I SPOŁECZNO – EDUKACYJNYCH KURDYBANEK

Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno – Edukacyjnych Kurdybanek, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Maciejem Iłowskim w kancelarii w Krakowie przy ul. Grunwaldzkiej 13 w dniu 17.12.2015 roku przez następujące wymienione alfabetycznie osoby, zwane dalej Fundatorami/Fundatorkami:

 1. Marię Maruszczyk,
 2. Wiolettę Szubę – Franczak,

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja działa na podstawie prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy o fundacjach i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej Statutem.
 • 2
 1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
 • 3
 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 2. Fundacja działa na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 4
 1. Fundacja może tworzyć filie, przedstawicielstwa, zakłady, spółki.
 2. Fundacja może współpracować, współtworzyć i przystępować do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych fundacji, spółek i zrzeszeń.
 • 5

Nadzór nad fundacją sprawuje Minister właściwy w zakresie Edukacji Narodowej.

Rozdział II
Cele, formy i zasady działania Fundacji

 • 6

Celami Fundacji jest:

 1. Wspieranie edukacji, wychowania, twórczości, rozwoju psychospołecznego i osobistego.
 2. Prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej.
 3. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz osób z niepełnosprawnościami.
 4. Wspieranie inicjatyw artystyczno – kulturalnych.
 5. Wspieranie działań na rzecz wielokulturowości, ekologii, praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego.
 6. Zrzeszanie środowiska specjalistów i praktyków dramy i arteterapii.
 7. Promocja, rozwój i popularyzacja dramy i arteterapii.
 8. Aktywizacja zawodowa.
 9. Promocja wizerunku Krakowa, regionu i kraju.
 • 7

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. Wykorzystywanie metody dramy, arteterapii i Teatru Forum i innych form teatru zaangażowanego społecznie.
 2. Organizowanie i tworzenie warsztatów, szkoleń, spektakli Forum, kursów, treningów, półkolonii, szkół letnich, seminariów, konferencji, festiwali, pikników, spotkań, uroczystości, inicjatyw społeczno – kulturalnych.
 3. Organizowanie wyjazdów i staży zagranicznych, wizyt studyjnych, grup wymiany doświadczeń ze specjalistami w kraju i za zagranicą.
 4. Tworzenie publikacji promujących dramę, arteterapię, Teatr Forum oraz działalność statutową Fundacji.
 5. Prowadzenie działalności naukowej, badawczej i dydaktyczno-wychowawczej.
 6. Prowadzenie superwizji.
 7. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, organizacjami, instytucjami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.
 8. Prowadzenie działalności charytatywnej, w tym organizację wolontariatu.
 9. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego – od punktu a) do h), odpłatną pożytku publicznego – od punktu a) do g) – przy czym obie formy działalności nieodpłatna i odpłatną są rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 • 8

Fundacja w swej działalności kieruje się zasadami otwartości, jawności, apolityczności, obiektywizmu i profesjonalizmu, a także spójności podejmowanych działań z celami.

Rozdział III
Majątek i przychody Fundacji

 • 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 500 zł, a także inne aktywa i mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

 • 10
 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą, oprócz funduszu założycielskiego, także z:
 • darowizn, spadków, zapisów;
 • dotacji, grantów i subwencji;
 • zbiórek publicznych lub loterii fantowych;
 • majątku Fundacji, w tym odsetek bankowych;
 • odpłatnej działalności pożytku publicznego;
 • działalności gospodarczej w razie podjęcia decyzji o jej rozpoczęciu i zgłoszeniu Fundacji przez jej Zarząd do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację na rzecz ogółu społeczności.
 • 11
 1. Środki pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte do realizacji celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 • 12

Fundacja nie może podejmować działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych również „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich.

Rozdział IV
Działalność gospodarcza Fundacji

 • 13
 1. Rozpoczęcie, zawieszenie, odwieszenie jak i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację jest zależne od decyzji Zarządu, podjętej w formie uchwały i zgłoszenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 • 14

Podejmując działalność gospodarczą zgodnie z § 13. ust. 1, Fundacja przeznaczy na nią ze swego majątku nie mniej niż 1000 zł.

Rozdział V

Władze Fundacji

 • 15

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji,
 2. Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji. Sposób reprezentacji

 • 16

Organem działającym w imieniu Fundacji jest Zarząd.

 • 17
 1. Zarząd składa się z 2-5 osób, w tym: Członków i Członkiń Zarządu – wybieranych przez Fundatorki, przy czym każda z Fundatorek jest uprawniona jednoosobowo do powołania i odwołania Członka/Członkini Zarządu. Fundator może powołać również samego siebie w poczet Zarządu. Członkowie/Członkinie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
 2. Członkiem/Członkinią Zarządu nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
 4. rezygnacji;
 5. pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 6. utraty zdolności do czynności prawnych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
 7. zaistnienia okoliczności z ust. 2;
 8. śmierci.
 • 18
 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, podjętych na zebraniach lub w trybie obiegowym.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek jednego z Członków/Członkiń Zarządu lub na wniosek Rady Fundacji.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy składu Zarządu. Uchwały w trybie obiegowym podejmowane są zwykłą większością głosów w terminie 7 dni od poddania uchwały pod głosowanie.
 4. Wszystkie głosowania Zarządu są jawne, chyba że któryś z jego Członków/Członkiń poprosi o utajnienie danego głosowania.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 
 • 19 
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  • realizacja celów statutowych Fundacji;
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  • zawieranie umów i składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji;
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
  • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
  • zarządzanie majątkiem Fundacji oraz innymi zasobami będącymi w dyspozycji Fundacji w celu skutecznej realizacji jej celów;
  • kontrola i nadzór nad pracownikami Fundacji oraz nad innymi wykonawcami przedsięwzięć realizowanych lub wspieranych przez Fundację oraz egzekwowanie skutecznej i terminowej realizacji postawionych przed nimi zadań;
  • tworzenie przyjaznych warunków pracy dla osób realizujących przedsięwzięcia i projekty Fundacji oraz dla wolontariuszy działających w związku z realizacją celów statutowych Fundacji;
  • ustalanie wieloletnich strategii działalności Fundacji;
  • ustalanie rocznych programów działalności i rocznych planów finansowych Fundacji na następny rok;
  • wybieranie przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację;
  • opracowywanie i przedstawianie Radzie Fundacji sprawozdań rocznych wymaganych przez odrębne przepisy do zatwierdzenia;
  • składanie właściwym organom sprawozdań rocznych wymaganych przez odrębne przepisy;
  • składanie sprawozdania Radzie Fundacji na jej posiedzeniach z realizacji jej uchwał;
  • udzielanie Członkom/Członkiniom Rady Fundacji na ich prośbę wyjaśnień oraz udostępnianie dokumentów i informacji dotyczących działalności Fundacji;
  • podejmowanie decyzji w sprawach określonych w § 4;
  • podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych organów.
 • 20
 1. Do reprezentacji Fundacji na zewnątrz uprawniony jest każdy Członek/Członkini Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych, których wartość nie przekracza 5.000 zł, oświadczenia woli, w tym pełnomocnictwa do ich złożenia, w imieniu Fundacji uprawniony jest złożyć każdy Członek/Członkini Zarządu działający samodzielnie. W pozostałych sprawach wymagane jest współdziałanie co najmniej 2 Członków/Członkiń Zarządu występujących łącznie.
 3. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj Członkowie/Członkinie Zarządu działający łącznie, z zastrzeżeniem treści ust. 5.
 4. W umowach między Fundacją a Członkiem/Członkinią Zarządu – oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa pełnomocnik wyznaczony uchwałą Rady Fundacji.

Rada Fundacji

 • 21
 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym.
 2. Rada Fundacji składa się z 3-5 osób, zwanych dalej Członkami/Członkiniami Rady Fundacji, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego/Przewodniczącą, z zastrzeżeniem zdań następnych. Członków Rady Fundacji może powołać każdy z Fundatorów samodzielnie.
 3. Członkowie/Członkinie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów podróży oraz diet związanych z uczestnictwem w pracach Rady Fundacji.
 4. Członkowie/Członkinie Rady Fundacji nie mogą:
  • jednocześnie pełnić funkcji Członków/Członkiń Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  • być skazani/skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 5. W razie wygaśnięcia mandatu Członka/Członkini Rady Fundacji zgodnie z ust. 9. Fundator/Fundatorka, który go wskazał, może wskazać do składu Rady Fundacji inną osobę w terminie 30 dni od zaistnienia lub powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności, wskazanych w ust. 9. W razie braku powołania przez Fundatora/Fundatorkę nowego Członka/Członkini – Rada Fundacji może powołać nową osobę, stosując odpowiednio treść ust. 6.
 6. Rada Fundacji może, w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów, powoływać i odwoływać ze swego składu osoby niezwiązane z Fundatorami/Fundatorkami, a wnoszące ważny wkład w propagowanie celów Fundacji. W głosowaniach takich nie może brać udziału Członek/Członkini Rady Fundacji, którego uchwała dotyczy. Decyzja Rady jest ostateczna.
 7. W sytuacjach wyjątkowych dotyczących Członka/Członkini Rady Fundacji wyznaczonego przez Fundatora/Fundatorkę, Rada Fundacji może zwrócić się do Fundatora/Fundatorki z wnioskiem o odwołanie i powołanie przezeń innej osoby, jako Członka/Członkini Rady Fundacji w terminie 30 dni od przekazania wniosku. W razie braku ustosunkowania się do wniosku w wyżej wymienionym terminie, Rada Fundacji może odwołać tego Członka/Członkinię Rady Fundacji oraz powołać nowego stosując odpowiednio ust. 6 z tym zastrzeżeniem, że uchwała odwołująca musi być podjęta jednomyślnie w obecności wszystkich Członków/Członkiń Rady Fundacji. Do sytuacji wyjątkowych zaliczyć należy w szczególności działanie Członka/Członkini Rady sprzeczne z działalnością statutową Fundacji i/lub szkodzące jej interesom lub wizerunkowi.
 8. Kadencja każdego z Członków/Członkiń Rady Fundacji wynosi 5 lat. Można ponownie pełnić funkcję Członka/Członkini Rady Fundacji po upływie kadencji.
 9. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:

1) upływu kadencji;
2) rezygnacji;
3) odwołania uchwałą Fundatora/Rady Fundacji na podstawie ust. 6 lub 7;
4) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
5) utraty zdolności do czynności prawnych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
6) śmierci;
7) niespełnienia warunków lub zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 4.

 • 22
 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, podjętych na zebraniach lub w trybie obiegowym.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego/Przewodniczącą lub 2 jej Członków/Członkiń z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji jej Członkowie/Członkinie są powiadamiani w formie pisemnej, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem posiedzenia.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku.
 5. Wszystkie głosowania Rady Fundacji są jawne, chyba że któryś z jej Członków/Członkiń poprosi o utajnienie danego głosowania.
 6. O ile w Statucie nie określono inaczej, uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy jej Członków/Członkiń. Uchwały w trybie obiegowym podejmowane są zwykłą większością głosów w terminie 7 dni od poddania uchwały pod głosowanie. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady Fundacji.
 7. Podczas głosowań każdemu z Członków/Członkiń Rady Fundacji przysługuje jeden głos.
 • 23

Poza innymi sprawami wskazanymi w Statucie, do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. kontrola osiągania celów statutowych Fundacji;
 2. nadzór i kontrola działalności Zarządu, w tym kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał Rady Fundacji;
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji;
 4. wyznaczanie pełnomocnika do zawierania w imieniu Fundacji umów z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Fundacji.
 5. opiniowanie na wniosek Zarządu przedstawionych spraw.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 • 24

Zmiana Statutu wymaga uchwały Zarządu Fundacji podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej Członków/Członkiń. Zmiany Statutu mogą dotyczyć wszystkich zapisów umieszczonych w Statucie, w tym również zmiany celów, działań i powoływania nowych organów.

 • 25
 1. Fundacja może ustanawiać i przyznawać odznaki, medale, tytuły honorowe, nagrody i inne wyróżnienia osobom fizycznym, osobom prawnym, środowiskom, organizacjom, instytucjom i innym podmiotom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 2. Wyróżnienia, zasady oraz tryb ich przyznawania określa Zarząd.
 • 26
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie zrealizowania celów, dla których została ustanowiona lub wyczerpania się jej możliwości działania, w tym środków finansowych i majątku.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej Członków/Członkiń.
 3. Jeżeli Zarząd Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 2, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadzają osoby wchodzące w ostatni skład Zarządu.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone uchwałą Rady Fundacji na rzecz organizacji o celach zbliżonych do celów statutowych Fundacji.