STATUT FUNDACJI INICJATYW TWÓRCZYCH I SPOŁECZNO – EDUKACYJNYCH KURDYBANEK

(tekst jednolity na dzień 30 czerwca 2020 roku)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne
1.

 1. Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno – Edukacyjnych Kurdybanek, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Maciejem Iłowskim w kancelarii w Krakowie przy ul. Grunwaldzkiej 13 w dniu 17.12.2015 roku przez następujące wymienione alfabetycznie osoby, zwane dalej Fundatorkami:
  • Marię Maruszczyk,
  • Wiolettę Szubę – Franczak,
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy o fundacjach i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej Statutem.

2.

 1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

3.

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 2. Fundacja działa na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4.

 1. Fundacja może tworzyć filie, przedstawicielstwa, zakłady, spółki.
 2. Fundacja może współpracować, współtworzyć i przystępować do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych fundacji, spółek i zrzeszeń.

5.

        Nadzór nad fundacją sprawuje Minister właściwy w zakresie Edukacji Narodowej.

 

Rozdział II

Cele, formy i zasady działania Fundacji

6.

Celami Fundacji są:

 • wspieranie edukacji, wychowania, twórczości, rozwoju psychospołecznego i osobistego;
 • prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej;
 • wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz osób z niepełnosprawnościami;
 • wspieranie inicjatyw artystyczno – kulturalnych;
 • wspieranie działań na rzecz wielokulturowości, ekologii, praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego;
 • zrzeszanie środowiska specjalistów i praktyków dramy i arteterapii;
 • promocja, rozwój oraz popularyzacja dramy i arteterapii;
 • aktywizacja zawodowa;
 • podnoszenie świadomości językowej oraz dbałość o kulturę słowa;
 • promocja wizerunku Krakowa, regionu i kraju.

7.
 

  1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • wykorzystywanie metody dramy, arteterapii i Teatru Forum i innych form teatru zaangażowanego społecznie;
 • organizowanie i tworzenie warsztatów, szkoleń, spektakli Forum, kursów, treningów, półkolonii, szkół letnich, seminariów, konferencji, festiwali, pikników, spotkań, uroczystości, inicjatyw społeczno – kulturalnych;
 • organizowanie wyjazdów i staży zagranicznych, wizyt studyjnych, grup wymiany doświadczeń ze specjalistami w kraju i za zagranicą;
 • tworzenie publikacji promujących dramę, arteterapię, Teatr Forum oraz działalność statutową Fundacji;
 • prowadzenie działalności naukowej, badawczej i dydaktyczno-wychowawczej;
 • prowadzenie superwizji;
 • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, organizacjami, instytucjami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;
 • prowadzenie działalności charytatywnej, w tym organizację wolontariatu.
  1. Fundacja realizując swoje cele prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego – od punktu 1) do 8), odpłatną pożytku publicznego – od punktu 1) do 7) – przy czym wszystkie formy działalności nieodpłatna i odpłatną oraz działalność gospodarcza jeżeli zostanie podjęta przez Fundację, będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
  2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, ilekroć ich działalność pozostaje zbieżna z działalnością statutową Fundacji.
  3. Fundacja może współdziałać z instytucjami, organizacjami i osobami narodowości polskiej lub obcokrajowcami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Wspomaganie i współdziałanie, o których mowa w ust. 3 i 4, może mieć charakter wsparcia rzeczowego, organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
  4. Działalność odpłatna pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza, o ile zostanie podjęta przez Fundację, nie będą prowadzone w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

8.

Fundacja w swej działalności kieruje się zasadami otwartości, jawności, apolityczności, obiektywizmu i profesjonalizmu, a także spójności podejmowanych działań z celami.

 

Rozdział III

Majątek i przychody Fundacji

9.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 500 zł, a także inne aktywa i mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

10.

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą, oprócz funduszu założycielskiego, także z:
 • darowizn, spadków, zapisów;
 • dotacji, grantów i subwencji;
 • zbiórek publicznych lub loterii fantowych;
 • majątku Fundacji, w tym odsetek bankowych;
 • odpłatnej działalności pożytku publicznego;
 • działalności gospodarczej w razie podjęcia decyzji o jej rozpoczęciu i zgłoszeniu Fundacji przez jej Zarząd do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
  2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność statutową, w tym działalność pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację na rzecz ogółu społeczności.

11.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców, darczyńców lub donatorów.
 2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do spadku, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza i jedynie w przypadku, gdy w chwili składania oświadczenia, aktywa spadku przewyższają jego zobowiązania.

12.

Fundacja nie może podejmować działań polegających na:

 • udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych również „osobami bliskimi”;
 • przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich.

Rozdział IV

Działalność gospodarcza Fundacji

13.

 1. Rozpoczęcie, zawieszenie, odwieszenie jak i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację jest zależne od decyzji Zarządu, podjętej w formie uchwały i zgłoszenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

14.

Podejmując działalność gospodarczą zgodnie z § 13. ust. 1, Fundacja przeznaczy na nią ze swego majątku nie mniej niż 1000 zł.

 

Rozdział V

Władze Fundacji

15.

 

Władzami Fundacji są:

 • Zarząd Fundacji,
 • Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji. Sposób reprezentacji

16.

Organem działającym w imieniu Fundacji jest Zarząd.

17.

 1. Zarząd składa się z 2-7 osób, w tym: Członków i Członkiń Zarządu – wybieranych przez Fundatorki, przy czym każda z Fundatorek jest uprawniona jednoosobowo do powołania i odwołania Członka/Członkini Zarządu, jednak nie więcej niż 2 – wybór większej ilości Członków/Członkiń Zarządu wymaga uchwały obu Fundatorek. Fundator może powołać również samego siebie w poczet Zarządu. Członkowie/Członkinie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Fundatorki z ważnych powodów mogą w każdym czasie odwołać Członka/Członkinię Zarządu.
 2. Członkiem/Członkinią Zarządu nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
 • rezygnacji;
 • pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • utraty zdolności do czynności prawnych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
 • zaistnienia okoliczności z ust. 2;
 • odwołania uchwałą Fundatorek;
 • śmierci.
 1. Członek/Członkini Zarządu, którego członkostwo wygasło zobowiązany/a jest do udzielenia pozostałym Członkom Zarządu wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących pełnionej przez siebie funkcji, w szczególności dotyczących podjętych czynności faktycznych i prawnych, jak również przekazania wszelkich materiałów, dokumentów i nośników danych należących do Fundacji.

18.

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, podjętych na zebraniach lub w trybie obiegowym.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek jednego z Członków/Członkiń Zarządu lub na wniosek Rady Fundacji.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy składu Zarządu. Uchwały w trybie obiegowym podejmowane są zwykłą większością głosów w terminie 7 dni od poddania uchwały pod głosowanie.
 4. Wszystkie głosowania Zarządu są jawne, chyba że któryś z jego Członków/Członkiń poprosi o utajnienie danego głosowania.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

19.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  • realizacja celów statutowych Fundacji;
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  • zawieranie umów i składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji;
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
  • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
  • zarządzanie majątkiem Fundacji oraz innymi zasobami będącymi w dyspozycji Fundacji w celu skutecznej realizacji jej celów;
  • kontrola i nadzór nad pracownikami Fundacji oraz nad innymi wykonawcami przedsięwzięć realizowanych lub wspieranych przez Fundację oraz egzekwowanie skutecznej i terminowej realizacji postawionych przed nimi zadań;
  • tworzenie przyjaznych warunków pracy dla osób realizujących przedsięwzięcia i projekty Fundacji oraz dla wolontariuszy działających w związku z realizacją celów statutowych Fundacji;
  • ustalanie wieloletnich strategii działalności Fundacji;
  • ustalanie rocznych programów działalności i rocznych planów finansowych Fundacji na następny rok;
  • wybieranie przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację;
  • opracowywanie i przedstawianie Radzie Fundacji sprawozdań rocznych wymaganych przez odrębne przepisy do zatwierdzenia;
  • składanie właściwym organom sprawozdań rocznych wymaganych przez odrębne przepisy;
  • składanie sprawozdania Radzie Fundacji na jej posiedzeniach z realizacji jej uchwał;
  • udzielanie Członkom/Członkiniom Rady Fundacji na ich prośbę wyjaśnień oraz udostępnianie dokumentów i informacji dotyczących działalności Fundacji;
  • podejmowanie decyzji w sprawach określonych w § 4;
  • podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych organów.

20.

 1. Do reprezentacji Fundacji w sprawach niemajątkowych na zewnątrz uprawniony jest każdy Członek/Członkini Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych, których wartość nie przekracza 5.000 zł, oświadczenia woli, w tym pełnomocnictwa do ich złożenia, w imieniu Fundacji uprawniony jest złożyć każdy Członek/Członkini Zarządu działający samodzielnie. W pozostałych sprawach wymagane jest współdziałanie co najmniej 2 Członków/Członkiń Zarządu występujących łącznie.
 3. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj Członkowie/Członkinie Zarządu działający łącznie, z zastrzeżeniem treści ust. 4.
 4. W umowach między Fundacją a Członkiem/Członkinią Zarządu – oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa pełnomocnik wyznaczony uchwałą Rady Fundacji.
 5. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczanie pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego Członka/Członkini Zarządu.
 6. Członkowie/Członkinie Zarządu, zależnie od kondycji finansowej Fundacji oraz uchwały co najmniej jednej Fundatorki, uprawnieni są do otrzymywania wynagrodzenia w związku z pełnioną przez siebie funkcją. 

Rada Fundacji

21.

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym.
 2. Rada Fundacji składa się z 3-7 osób, zwanych dalej Członkami/Członkiniami Rady Fundacji, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego/Przewodniczącą, z zastrzeżeniem zdań następnych. Członków/Członkinie Rady Fundacji może powołać każda z Fundatorek samodzielnie, jednak nie więcej niż 2 Członków/Członkiń – wybór większej ilości Członków/Członkiń Rady Fundacji wymaga uchwały obu Fundatorek.
 3. Członkowie/Członkinie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów podróży oraz diet związanych z uczestnictwem w pracach Rady Fundacji.
 4. Członkowie/Członkinie Rady Fundacji nie mogą:
  • jednocześnie pełnić funkcji Członków/Członkiń Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  • być skazani/skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 5. W razie wygaśnięcia mandatu Członka/Członkini Rady Fundacji zgodnie z ust. 9. Fundatorka, która go wskazała, może wskazać do składu Rady Fundacji inną osobę w terminie 30 dni od zaistnienia lub powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności, wskazanych w ust. 9. W razie braku powołania przez Fundatorkę nowego Członka/Członkini – Rada Fundacji może powołać nową lub tę samą osobę, stosując odpowiednio treść ust. 6.
 6. Rada Fundacji może, w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów, powoływać i odwoływać ze swego składu osoby niezwiązane z Fundatorkami, a wnoszące ważny wkład w propagowanie celów Fundacji. W głosowaniach takich nie może brać udziału Członek/Członkini Rady Fundacji, którego uchwała dotyczy. Decyzja Rady jest ostateczna.
 7. W sytuacjach wyjątkowych dotyczących Członka/Członkini Rady Fundacji wyznaczonego przez Fundatorkę/Fundatorki, Rada Fundacji może zwrócić się do Fundatorki/Fundatorek z wnioskiem o odwołanie i powołanie przezeń innej osoby, jako Członka/Członkini Rady Fundacji w terminie 30 dni od przekazania wniosku. W razie braku ustosunkowania się do wniosku w wyżej wymienionym terminie, Rada Fundacji może odwołać tego Członka/Członkinię Rady Fundacji oraz powołać nowego stosując odpowiednio ust. 6 z tym zastrzeżeniem, że uchwała odwołująca musi być podjęta jednomyślnie w obecności wszystkich Członków/Członkiń Rady Fundacji. Do sytuacji wyjątkowych zaliczyć należy w szczególności działanie Członka/Członkini Rady sprzeczne z działalnością statutową Fundacji i/lub szkodzące jej interesom lub wizerunkowi.
 8. Kadencja każdego z Członków/Członkiń Rady Fundacji wynosi 5 lat. Można ponownie pełnić funkcję Członka/Członkini Rady Fundacji po upływie kadencji.
 9. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:

1) upływu kadencji;
2) rezygnacji;
3) odwołania uchwałą Fundatorek/Rady Fundacji na podstawie ust. 6 lub 7;
4) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
5) utraty zdolności do czynności prawnych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
6) śmierci;
7) niespełnienia warunków lub zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 4.

22.

 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, podjętych na zebraniach lub w trybie obiegowym.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego/Przewodniczącą lub 2 jej Członków/Członkiń z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji jej Członkowie/Członkinie są powiadamiani w formie pisemnej, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem posiedzenia.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku.
 5. Wszystkie głosowania Rady Fundacji są jawne, chyba że któryś z jej Członków/Członkiń poprosi o utajnienie danego głosowania.
 6. O ile w Statucie nie określono inaczej, uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy jej Członków/Członkiń. Uchwały w trybie obiegowym podejmowane są zwykłą większością głosów w terminie 7 dni od poddania uchwały pod głosowanie. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady Fundacji.
 7. Podczas głosowań każdemu z Członków/Członkiń Rady Fundacji przysługuje jeden głos.

23.

Poza innymi sprawami wskazanymi w Statucie, do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. kontrola osiągania celów statutowych Fundacji;
 2. nadzór i kontrola działalności Zarządu, w tym kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał Rady Fundacji;
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji;
 4. wyznaczanie pełnomocnika do zawierania w imieniu Fundacji umów z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Fundacji.
 5. opiniowanie na wniosek Zarządu przedstawionych spraw.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

24.

 

  1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Zarządu Fundacji podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej Członków/Członkiń. Zmiany Statutu mogą dotyczyć wszystkich zapisów umieszczonych w Statucie, w tym również zmiany celów, działań i powoływania nowych organów.
  2. W przypadku, gdy którakolwiek z Fundatorek, będąca osobą fizyczną, z jakichkolwiek przyczyn nie może wykonywać osobiście praw przewidzianych niniejszym Statutem, przysługujące jej uprawnienia wykonuje wskazany przez Fundatorkę pełnomocnik, wyznaczony na piśmie pod rygorem nieważności – a w razie śmierci Fundatorki prawa te przechodzą na spadkobierców takiej Fundatorki i przez nich będą wykonywane.

25.

 1. Fundacja może ustanawiać i przyznawać odznaki, medale, tytuły honorowe, nagrody i inne wyróżnienia osobom fizycznym, osobom prawnym, środowiskom, organizacjom, instytucjom i innym podmiotom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 2. Wyróżnienia, zasady oraz tryb ich przyznawania określa Zarząd.
 3. Fundacja może używać pieczęci ze znakiem Fundacji oraz napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz inne dane identyfikacyjne. Nazwa i symbole Fundacji, w tym logotyp oraz wszelkie elementy systemu identyfikacji zewnętrznej Fundacji korzystają z ochrony prawnej.

26.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie zrealizowania celów, dla których została ustanowiona lub wyczerpania się jej możliwości działania, w tym środków finansowych i majątku.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej Członków/Członkiń.
 3. Jeżeli Zarząd Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 2, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadzają osoby wchodzące w ostatni skład Zarządu.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone uchwałą Rady Fundacji na rzecz organizacji o celach zbliżonych do celów statutowych Fundacji.